H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 27 / 24.03.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 27

din data: 24.03.2006
privind aprobarea statului de funcţii şi a modificării organigramei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 2190 din 17.03.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane;
-prevederile H.G. nr. 539/2005 modificată de H.G. nr. 1007/2005 privind aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
-Avizul favorabil nr. 287/03.03.2006 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
-prevederile art. 4 şi ale art. 46 din O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturile salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;
-prevederile art. 1 şi ale art. 3 din O.G. nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
-prevederile H.G.749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite;
-prevederile H.G.775/1998, actualizată, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora;
-prevederile art.104 alin. 1 lit. b şi ale art. 116 lit.K din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă statul de funcţii şi modificarea orgamigramei, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, conform anexelor 1 şi 2.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului judeţean Arad, prin compartimentul de resort al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

027_2403_anexa_1.doc Descarcă
027_2403__anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 4 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)