H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 26 / 24.03.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 26

din data: 24.03.2006
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr.2160 din 16.03.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 4 şi ale art. 34 alin.(1), (2) şi (3) din OG nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;
-prevederile art. 1 din OG nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică;
-prevederile art.104 alin.(1) lit.b şi ale art.116 lit.k din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexei nr.1.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

026_2403_anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)