H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 39 / 24.03.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 39

din data: 24.03.2006
privind parcelarea şi concesionarea imobilului proprietate publică a judeţului Arad situat în Arad str. ªtefan Ludwig Roth nr. 2


Având în vedere,
-referatul nr.2209/20.03.2006 al Biroului Juridic privind parcelarea imobilului situat în Arad str. ªtefan Ludwig Roth nr. 2;
-HG 76/2002 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad;
-Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 104 alin. (1) lit. f din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Imobilul situat în municipiul Arad, str. ªtefan Ludwig Roth nr. 2, proprietatea publică a judeţului Arad, evidenţiat în CF. 67806 Arad, se parcelează, conform schiţei de parcelare anexată, în două parcele şi anume: parcela cu nr. top 203.1807/1 în suprafaţă de 2252 mp. - teren viran şi parcela cu nr. top 203.1807/2 în suprafaţă de 5754 mp- curţi şi construcţii.
Art.2. Dreptul de administrare asupra parcelei nr. top 203.1807/1 aparţine Consiliului Judeţean Arad, iar asupra parcelei nr. 203.1807/2 se menţine dreptul de administrare în favoarea Direcţiei Judeţene de Protecţie a Plantelor şi alte Servicii Arad.
Art.3. Se aprobă concesionarea prin organizare de licitaţie publică, în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean Arad a imobilului, teren în suprafaţă de 2252 mp identificat în CF . 67806 nr. top 203.1807/1 situat în Arad str. ªtefan Ludwig Roth nr. 2.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia tehnică şi Biroul juridic -contencios.
Art. 5. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Tehnică;
-Biroul Juridic- contencios.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)