H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 53 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 53

din data: 28.04.2006
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2006, pentru Unitatea de asistenţă medico - socială Ghioroc


Având în vedere,
-referatul nr.2959/13.04.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2006 pentru Unitatea de asistenţă medico - socială Ghioroc;
-prevederile art.24 alin.(2) din HG 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare;
-prevederile art.6 şi 7 din HG 775/1998 privind metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora;
-prevederile H.G.150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială;
-prevederile O.G. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G.24/2000;
-prevederile art.104 alin.(1) lit.b din Legea 215/2001.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor, pe anul 2006, pentru Unitatea de asistenţă medico - socială Ghioroc, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Arad.
Art.2.Retribuirea personalului se face urmărind încadrarea în resursele financiare alocate şi în numărul de personal aprobat. Organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor supuse aprobării sunt cuprinse în anexele 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane prin personalul de resort al Unităţii de asistenţă medico - sociale Ghioroc.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Organigrama_.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot