H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 48 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 48

din data: 28.04.2006
privind aprobarea preţurilor la apă potabilă şi tarifele la canalizare- epurare practicate de „SC Compania de apă Arad" SA


Având în vedere,
-prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, art.32 alin.1;
-Legea nr. 634/2002 pentru aprobarea OG 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
-Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 1565/06.04.2006;
-prevederile Acordului de Împrumut încheiat între Guvernul României şi BERD nr. 569/1997;
-prevederile Amendamentului nr.3 la Contractul de Împrumut nr. 894/2001 semnat între SC Compania de apă Arad SA şi BERD;
-prevederile Contractului de Garanţie încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi BERD;
-Referatul Direcţiei Economice nr- 2774/2006, privind majorarea preţurilor la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare practicate de SC Compania de apă Arad SA;
-Hotărârea nr. 45/2004 a Consiliului Judeţean Arad prin care s-a aprobat Amendamentul nr.3 la Contractul de Împrumut nr.894/2001.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare care vor fi practicate de SC Compania de apă Arad SA la nivelul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre începând cu 01.05.2006.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- SC Compania de apă Arad SA;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot