H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 28.04.2006
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3056 din 17.04.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art.9 alin (1), art.43 şi 44 din H.G. nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
-prevederile art. 57 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-prevederile 6 alin.(3) şi ale art. 35 din OG nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;
-prevederile O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici;
-prevederile O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici pe anul 2005;
-prevederile art.104 alin.(1) lit.b şi ale art.116 lit.k din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexei nr.1.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot