H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 58 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 58

din data: 28.04.2006
privind aprobarea unor contracte de închiriere pentru spaţii din imobilul situat în Arad, str. Călăraşilor nr. 3


Având în vedere,
-referatul nr. 2979 / 14.04.2006 al Direcţiei Tehnice, privind aprobarea unor contracte de închiriere pentru spaţii din imobilul situat în Arad, str. Călăraşilor nr. 3;
-Prevederile cap. 4, art. 72 din Legea nr. 308/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă închirierea spaţiilor ocupate de către Colegiului Medicilor Dentişti din judeţul Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" Arad precum şi de cei patru tehnicieni dentari, în imobilul situat în Arad, str. Călăraşilor, nr. 3, după cum urmează:
-Colegiului Medicilor Dentişti din judeţul Arad - 70,65 mp;
-Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" Arad - 1.040,42 mp;
-Tehnicieni dentari - 230,26 mp;
Art.2. Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Economică;
- Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot