H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 28.04.2006
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 03/12.04.2006, aferent Planului Urbanistic Zonal " ZONÃ DE LOCUIT "loc. SÂNLEANI com.LIVADA şi Regulamentul local de urbanism aferent, proiect nr.97/2005, întocmit de S.C. PROURBAN S.R.L, beneficiari Bulzan Teodor şi Bulzan Roberto


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr.03/12.04.2006 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat Planului Urbanistic Zonal "ZONÃ DE LOCUIT" loc. Sânleani şi Regulamentului local de urbanism aferent;
-referatul nr. 2762/12.04.2004 al Serviciului de amenajare a teritoriului, urbanism şi protecţia mediului , din subordinea Arhitectului şef;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr. 03/12.04.2006 privind documentaţia Planul Urbanistic Zonal "ZONÃ DE LOCUIT" loc. SÂNLEANI com. LIVADA şi Regulamentul local aferent, anexă la prezenta.
Art.2.Planul Urbanistic Zonal " ZONÃ DE LOCUIT " SÂNLEANI şi Regulamentul local de urbanism aferent se va aproba de către Consiliul Local al comunei LIVADA.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot