H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 50 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 50

din data: 28.04.2006
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pentru Administraţia de Drumuri şi Poduri a judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3002 din 14.04.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane;
-prevederile art. 4, ale art. 34 şi ale art. 46 din O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturile salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;
-prevederile art. 1 şi ale art. 3 din O.G. nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
-prevederile H.G. nr. 775/1998, actualizată, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora;
-prevederile art.104 alin. 1 lit. b şi ale art. 116 lit.K din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pentru Administraţia de Drumuri şi Poduri a judeţului Arad, pe anul 2006, conform anexelor 1, 2 şi 3.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului judeţean Arad, prin compartimentul de resort al Administraţiei de Drumuri şi Poduri a judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot