H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 44 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 44

din data: 28.04.2006
privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2006 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România


Având în vedere,
- Propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Arad cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a prezentului proiect de hotărâre;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale - art.31;
- Adresa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România nr. 383/05.04.2006 privind nivelul contribuţiei pe anul 2006;
- Referatul Direcţiei Economice nr. 3133/20.04.2006 la proiectul de hotărâre privind nivelul cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2006 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2006 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România în sumă de 46.173 RON adică 0,1 lei/loc din judeţul Arad.
Art.2.Serviciul contabilitate al Consiliului Judeţean Arad va asigura plata cotizaţiei în contul U.N.C.J.R. deschis la BCR Alexandria până la finele anului 2006.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot