H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 51 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 51

din data: 28.04.2006
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pentru Complexul Muzeal Arad


Având în vedere,
-referatul nr.3001 din 14.04.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane;
-prevederile H.G.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea Normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile de cultură;
-prevederile art. 1 şi ale art. 3 din O.G. nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
-prevederile art.104 alin. 1 lit. b şi ale art. 116 lit.K din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pentru, Complexul Muzeal Arad pe anul 2006, conform anexelor 1, 2 şi 3.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului judeţean Arad, prin compartimentul de resort al Complexului Muzeal Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot