H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 52 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 52

din data: 28.04.2006
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2006 pentru Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol" Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 2981/14.04.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcţii şi fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2006 pentru Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol" Arad;
-prevederile art.104 alin.(1) lit.b din Legea 215/20 Legea administraţiei publice locale;
-prevederile H.G.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea Normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile de cultură;
-prevederile O.G.3/2006 privind creşterile salariale ce vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G.24/2000;
-prevederile Legii nr.593/2004 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pe anul 2006 pentru Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol" Arad, cuprinse în anexele 1,2 şi 3 care fac parte integrantă din hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol" Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot