H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 64 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 64

din data: 28.04.2006
privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2006


Având în vedere,
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
-Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 86/2006, privind înfiinţarea Ghişeului Unic în punctul de trecere a frontierei de stat a României-actualizată;
-Referatul Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă majorarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2006 atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 2.040,95 mii lei.
Art.2.Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2006, cu desfăşurare pe trimestre potrivit anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de capital potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Serviciul buget-venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către unităţile subordonate a programului aprobat prin prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad;
-Serviciul Buget-Venituri al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_2.1-Rectif._Ven.2006.xls Descarcă
Anexa_nr.1-taxa_ecologie.xls Descarcă
Anexa_nr.1.1-taxa_ecologie_(influente).xls Descarcă
Anexa_2-2006_repart.trim.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)