H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 28.04.2006
privind modificarea şi completarea HCJ nr.34/24.03.2006 cu privire la destinaţia excedentului la 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi


Având în vedere,
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 86/2006, privind înfiinţarea Ghişeului Unic din punctul de trecere a frontierei de stat a României actualizată;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale - actualizată;
-Prevederile HCJ nr.34/24.03.2006 privind destinaţia excedentului la 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi;
-Referatul Direcţiei Economice cu privire la destinaţia excedentului la 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea sumei de 2.890.955 lei reprezentând excedentul la 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi după cum urmează:
-Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad 2.040.955 lei
-Bugetele locale comunale 850.000 lei
Art.2.Se aprobă majorarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Consiliului Judeţean Arad atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 2.040.955 lei.
Venitul bugetului propriu se majorează la cap."Alte venituri din prestări de servicii, alte activităţi" iar la partea de cheltuieli se majorează titlul „cheltuieli de capital".
Art.3.Se aprobă majorarea cheltuielilor de capital ale Consiliului Judeţean Arad cu suma de 2.040.955 lei aferentă următoarelor obiective de investiţii:
a.Modernizarea şi consolidarea clădirii administrative de pe str. Coposu:1.200.000 lei
b. Reabilitări DJ 550.000 lei
din care:
-DJ 691 limită jud.Timiş-Neudorf km 43,3-45 250.000 lei
-DJ 709 Arad-ªiria km 19,6-20,0 300.000 lei
c. Plăţi proiecte reabilitare drumuri judeţene 290.955 lei
din care:
-DJ 709 B km 2+950 - 15+500 Arad-Curtici 120.000 lei
-DJ 792 C km 55+300 - 67+100 Sântana-Curtici 120.000 lei
-DJ 691 km 42+500 - 49+000 lim.jud.Timiş - DJ 682 - Neudorf 50.995 lei
Art. 4.Sumele virate în plus bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad prin aplicarea prevederilor HCJ nr. 34/2006 se restituie în contul Direcţiei Judeţene de Protecţie a Plantelor şi alte Servicii urmând a primi o nouă destinaţie.
Art. 5.Se aprobă lucrări de modernizare a drumurilor comunale în sumă de 850.000 lei după cum urmează:
Comuna Apateu
- DC 1 DJ 709 - Moţiori 200.000 lei
Comuna ªagu
- DC 92 Fiscut - Firiteaz 100.000 lei
Comuna Zădăreni
- DC 92 b 100.000 lei
Comuna Târnova
- DC 65 Agrişu Mare - Măderat 250.000 lei
Comuna Vârfurile
- DC 41 A Vârfurile - Avram Iancu 200.000 lei
Art. 6.Consiliul Judeţean Arad prin Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor şi alte Servicii va asigura virarea sumelor în contul de venituri ale consiliilor locale în cursul lunii mai a.c.
Art. 7.Consiliile locale comunale nominalizate vor asigura rectificarea bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 prin majorare atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor cu influenţele din prezenta hotărâre.
Art. 8.De la data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârea 34/2003 privind destinaţia excedentului la 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi se abrogă.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.
-Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor şi alte Servicii Arad.
-Consiliile locale nominalizate.
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
-Administraţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot