H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 66 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 66

din data: 28.04.2006
privind modificarea Programului judeţean de transport 2005-2008


Având în vedere,
-referatul nr.3270/2006 al Direcţiei Tehnice-Investiţii, privind modificarea Programului judeţean de transport 2005-2008;
-adresa Autorităţii Rutiere Române - Agenţia A.R.R.Arad nr.2218/2006, privind solicitarea de modificare a Programului judeţean de transport 2005-2008;
-Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1987/2005, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora;
-Decizia nr.56/2006 a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului-Autoritatea Rutieră Română, privind procedura de modificare a programelor de transport judeţean şi interjudeţean;
-prevederilor Legii nr.215/2001, Legea Administraţiei publice locale, actualizată, art.104, alin. 1, lit.d şi alin.2;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea Programului judeţean de transport 2005-2008, după cum urmează:
-suplimentarea cu o nouă cursă, pe perioada cursurilor şcolare, pentru traseul nr.66 pe relaţia Sebiş-Ineu;
-suplimentarea cu 5 (cinci) curse faţă de Programul existent pentru traseul nr.50 Sânmartin-Arad;
-introducerea unei noi staţii de îmbarcare/debarcare călători, pentru traseul nr.126 Nădlac-Arad, în cartierul Viile Vechi din Nădlac;
-înfiinţarea unui nou traseu pe relaţia Chereluş-Chişineu Criş-Arad, care să funcţioneze în timpul programului săptămânal de muncă (cinci zile).
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului judeţean Arad şi Autoritatea Rutieră Română-Agenţia A.R.R.Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot