H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 80 / 26.05.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 80

din data: 26.05.2006
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 5/18.05.2006, aferent documentaţiei de urbanism P.U.D. FERME HORTICOLE SELEUª-extravilan Beneficiari: Branc Cornel, Horga Ioan, Petrişor Ioan Proiectant S.C. PROURBAN S.R.L. Arad, proiect nr. 17/2006


Având în vedere,
-referatul nr. 3851/18.05.2006 al Serviciului de amenajare a teritoriului, urbanism şi protecţia mediului, din subordinea Arhitectului şef;
-avizul tehnic favorabil nr. 5/18.05.2006 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat documentaţiei de urbanism P.U.D. FERME HORTICOLE SELEUª-extravilan;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Avizul tehnic nr. 5/18.05.2006 privind documentaţia Planul Urbanistic de Detaliu FERME HORTICOLE SELEUª-extravilan, anexă la prezenta.
Art.2. P.U.D. FERME HORTICOLE SELEUª-extravilan, se va aproba de către Consiliul Local al comunei Seleuş după îndeplinirea condiţiilor din avizul tehnic nr. 5/18.05.2006.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA_PUD.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot