H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 77 / 26.05.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 77

din data: 26.05.2006
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2006, pentru Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3892/18.05.2006 a Biroului gestiune resurse umane , prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcţii şi fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2006, pentru Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Arad;
-prevederile art. 7 alin.(2) din H.G. nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;
-avizul favorabil nr. 436/31.03.2006 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
-prevederile O.G. nr. 2/2006, privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;
-prevederile O.G nr. 3/2006, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000;
-prevederile art.104 alin. 1 lit. b şi ale art. 116 lit.K din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pe anul 2006 pentru Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Arad, conform anexelor nr.1, 2 şi 3.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane a Consiliului Judeţean Arad, prin compartimentul de resort al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_SPCEP_ORGANIGRANIGRAMA.ppt Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot