H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 69 / 26.05.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 69

din data: 26.05.2006
privind nivelul taxelor judeţene pe anul 2007 pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor de construire


Având în vedere,
-prevederile Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
-prevederile OG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii administraţiei publice locale;
-referatul nr. 3819 din 17.05.2006 privind stabilirea unor taxe judeţene pe anul 2007a Arhitectului ªef al Judeţului Arad;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă începând cu 01.01.2007 taxele de interes judeţean pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor de construire potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Hotărârea nr. 161/31.08.2005 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Arhitectul ªef al Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

taxe_jud._2007.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot