H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 70 / 26.05.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 70

din data: 26.05.2006
privind stabilirea unor taxe şi tarife pe linie de evidenţă a persoanelor pe anul 2006


Având în vedere,
-prevederile Legii nr. 571/2003 - Codul Fiscal;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 97/2005 cu modificările ulterioare privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
-prevederile Ordonanţei nr. 84/2001 actualizată, art. 21, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
-prevederile Legii nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
-referatul nr. F 104 din 09.05.2006 al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Arad;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă începând cu data de 01.06.2006 următoarele taxe judeţene de interes şi tarife pentru Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor a judeţului Arad.
1.Taxa de urgenţă în valoare de 20 Lei pentru eliberarea în regim de urgenţă a actului de identitate în termen de 48 ore.
2. Tarif pentru prestarea de serviciu preluarea de imagini şi a documentelor pentru eliberarea actelor de identitate la domilciliu, în valoare de 200 Lei. Se exceptează persoanele care nu se pot deplasa din motive de sănătate.
3. Taxa multiplicare în valoare de 0,5 Lei/formular.
4. Taxa pentru completarea formularelor în valoare de 5 Lei/formular.
5. Taxa executare foto (pentru cărţile de identitate provizorii) în valoare de 8 Lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;
-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot