H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 67 / 26.05.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 67

din data: 26.05.2006
privind plata contribuţiei pe anul 2006 a Consiliului Judeţean Arad la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 3900/2006, la proiectul de hotărâre privind plata contribuţiei pe anul 2006 a Consiliului Judeţean Arad la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea ;
-Iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad pentru promovarea prezentei hotărâri;
-Statutul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România-Ungaria;
-Hotărârea nr.26/2005 privind aprobarea contribuţiei pentru Biroul Regional pentru Cooperarea Transfrontalieră Oradea pe anul 2006;
-Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă plata contribuţiei pe anul 2006 la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Oradea în sumă de 175.000 lei.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot