H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 92 / 30.06.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 92

din data: 30.06.2006
privind aprobarea Avizului tehnic nr.09/14.06.2006, aferent Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE P+1 " localitatea SÂNPAUL extravilan, comuna ªOFRONEA şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, proiect nr.5 /2006, întocmit de S.C. PROURBAN S.R.L, beneficiar Bara Florian Daniel


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr. 09/14.06.2006 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat Planului Urbanistic Zonal "LOCUINȚE P+1" localitatea Sânpaul şi Regulamentului Local de Urbanism aferent;
-referatul nr. 4265/14.06.2006 al Serviciului de amenajare a teritoriului, urbanism şi protecţia mediului, din subordinea Arhitectului şef;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Avizul tehnic nr. 09/14.06.2006 privind documentaţia Planul Urbanistic Zonal "LOCUINȚE P+1" localitatea SÂNPAUL - extravilan, comuna ªOFRONEA şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, anexă la prezenta.
Art.2. Planul Urbanistic Zonal " LOCUINȚE P+1 " localitatea SÂNPAUL şi Regulamentul Local de Urbanism aferent se va aproba de către Consiliul Local al comunei ªOFRONEA.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_Sanpaul.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)