H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 95 / 30.06.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 95

din data: 30.06.2006
privind suplimentarea programului sumelor alocate de Consiliul judeţean din cota de 22% pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 2.762.000 lei


Având în vedere,
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/15.12.2005;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare;
-Referatul Direcţiei Economice cu privire la suplimentarea programului sumelor alocate de consiliul judeţean din cota de 22%, pe anul 2006 cu suma de 2.762.000 lei;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă suplimentarea programului sumelor alocate din cota de 22 % la dispoziţia consiliului judeţean pe anul 2006 cu suma de 2.762.000 lei.
Din care:
- Bugetul propriu al C.J. Arad 690.500 lei
- Bugete locale 2.071.500 lei
Urmare acestei majorări, programul actualizat pe anul 2006 va fi de 31.000.000 lei.
Art.2. Se aprobă repartizarea pe criteriul „Situaţii speciale" a sumei de 2.071.500 lei. Sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale sunt prezentate în anexa la hotărâre.
Art.3. Se aprobă repartizarea pe trimestre a programului suplimentar după cum urmează:
Trim. III 50%
Trim. IV 50%
Art. 4. Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad va asigura transmiterea la consiliile locale a sumelor repartizate în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii.
Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

pct_12_anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 6 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)