H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 99 / 30.06.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 99

din data: 30.06.2006
privind aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2006 pe domeniul public judeţean concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID


Având în vedere,
-referatul nr. 6076/27.06.2006 al Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi al S.C.Compania de Apă Arad pentru aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2006 pe domeniul public judeţean concesionat la S.C. Compania de Apă Arad SA;
-Hotărârea nr.17/17.03.2006 a Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Arad SA, prin care se aprobă Programul de Investiţii pentru anul 2006;
-Ordonanţa de Urgenţă nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
-Contractul de Împrumut 894/2001 semnat la 12.12.2001 între S.C. Compania de Apă Arad SA, BERD Londra şi Amendamentul nr.3;
-Hotărârea nr.1/14.02.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pe anul 2006;
-Hotărârea nr. 37/24.03.2006 emisă de Consiliul Judeţean Arad privind aprobarea Programului de Investiţii pe anul 2006 pe domeniul public judeţean concesionat Companiei de Apă Arad SA, care se realizează din fonduri IID;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea Planului de Investiţii pe anul 2006 pe domeniul public judeţean concesionat la S.C. Compania de Apă Arad SA, care se realizează din fonduri IID, aprobat prin Hotărârea nr. 37/24.03.2006, a Consiliului Judeţean Arad după cum urmează:
-Majorarea cu 100.000 lei la poz. nr. 4 din Lista lucrărilor de investiţii pe anul 2006 la lucrarea „Reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă în municipiul Arad, Zona I Aurel Vlaicu";
-Majorarea cu 100.000 lei la poz. nr. 5 din Lista lucrărilor de investiţii pe anul 2006 la lucrarea „Reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă în municipiul Arad, Zona G cartier Alfa";
-Completarea Listei cu o lucrare nouă poz. nr. 16 pentru susţinerea lucrărilor de „Reabilitarea şi ridicarea căminelor de apă şi de canalizare" cu suma de 200.000 lei, având în vedere corelarea acestei lucrări cu investiţiile Primariei municipiului Arad.
-Reducerea cu suma de 400.000 lei de la poz. nr. 12 din Lista lucrărilor de investiţii pe anul 2006 de la lucrarea „Staţie de epurare monobloc Gurahonţ"
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Arad SA şi Direcţia Generală Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- S.C. Compania de Apă Arad SA;
- Direcţi Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)