H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 112 / 28.07.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 112

din data: 28.07.2006
privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi a fişei de evaluare a postului de inspector de specialitate GP IA pentru Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor şi alte Servicii Arad


Având în vedere,
- referatul nr. 5598/25.07.2006 al Biroului gestiune resurse umane privind propunerea de aprobare a statului de funcţii, organigramei şi a fişei de evaluare a postului de inspector de specialitate GP IA pentru Direcţia judeţeană de protecţiea plantelor şi alte servicii Arad;
- prevederile art. 24 alin. (2) din HG 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare;
- prevederile art. 6 şi 7 din HG 775/1998 privind metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acestora;
- prevederile OG nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar;
- prevederile art. 104 alin. (1) lit. b şi ale art. 116 lit. k din Legea 215/2001, a administraţiei publice localemodificată şi completată;
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă statul de funcţii, organigrama şi fişa de evaluare a postului de inspector de specialitate GP IA pentru Direcţia judeţeană de protecţiea plantelor şi alte servicii Arad, cuprinse în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul gestiune resurse umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Direcţiei judeţeană de protecţie a plantelor şi alte servicii Arad.
Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud. Arad
-Biroul gestiune resurse umane al Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia judeţeană de protecţie a plantelor şi alte servicii Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

112_2807_anexa_2.doc Descarcă
112_2807_anexa_3.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 3 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)