H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 104 / 28.07.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 104

din data: 28.07.2006
cu privire la repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 22% din impozitul pe venit, pe anul 2007 şi estimările pe anii 2008-2010


Având în vedere,
-referatul Direcţiei economice nr.5994/25.07.2006 privind propunerile de repartizare pe unităţi administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 22% din impozitul pe venit, pe anul 2007 şi estimările pe următorii trei ani;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005;
-prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/07.04.2004;
-prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
-Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr.121763/11.07.2006 prin care au fost transmise limitele pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2007 şi estimările pe anii 2008-2010;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a cotei de 22% din impozitul pe venit, pe anul bugetar 2007, potrivit Anexei nr.1 la hotărâre.
Art.2 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale a estimărilor pentru perioada 2008-2010 a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - Anexa nr. 2, respectiv a cotei de 22% din impozitul pe venit - Anexa nr. 3.
Art.3 Repartizarea către bugetele locale (municipal, orăşeneşti şi comunale) a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor din cota de 22% la dispoziţia consiliului judeţean pe criteriile stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean - pentru 15% din sume - urmează a se efectua ulterior după aprobarea acestora.
Art.4 Direcţia economică a Consiliului judeţean Arad, prin Biroul relaţii economice în teritoriu va asigura în termen de trei zile lucrătoare comunicarea la consiliile locale a sumelor repartizate.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
- Trezoreria Municipiului Arad
- Direcţia economica a Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_2__Sume_defalcate_pe_anii_2007_-2010.xls Descarcă
Anexa_1_sume_defalcate_pe_2007.xls Descarcă
Anexa_3_cote_de_22%_pe_anii_2007_-_2010.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)