H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 115 / 28.07.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 115

din data: 28.07.2006
privind aprobarea racordării la rezervorul de apa cu capacitatea de 500 mc, situat in comuna Archis, a reţelei de alimentare cu apa pentru localităţile Hăşmas şi Comăneşti


Având în vedere,
- referatul nr.6145/28.07.2006 al Direcţiei Tehnic - Investiţii privind aprobarea racordării la rezervorul de apă situat în comuna Archiş;
- Adresa nr. 1139/26.07.2006, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 6082/26.07.2006, prin care Primăria comunei Hăşmas solicită aprobarea Consiliului Judeţean Arad pentru traversarea domeniului public al judeţului, acolo unde se impune prin proiect si racordarea la rezervorul de înmagazinare al apei de 500 mc, care este situat in comuna Archiş, pentru reţeaua de alimentare cu apa a localităţilor Hăşmas si Comăneşti;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului Nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;
-Hotărârea Nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului Nr.7/2006;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 122/2005 privind înfiinţarea S.C. "Compania de Apă Arad" S.A;
-prevederile art.104 alin.(1) lit. f şi g, din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale actualizată;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă racordarea la rezervorul de înmagazinare a apei potabile de 500 mc situat in comuna Archiş, care face parte din domeniul public al judeţului, a reţelei de apă proiectată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Hăsmaş şi Comăneşti, judeţul Arad.
Art.2: Se aprobă traversarea domeniului public de interes judeţean de către reţeaua de alimentare cu apă proiectată pentru localităţile Hăsmas si Comănesti, conform cu planul de încadrare in zona Nr. 30539/2006-ED-01 anexat.
Art.3: Se aprobă furnizarea apei pentru reţeaua de alimentare cu apă a localităţilor Hăşmas si Comăneşti pe durata de viaţă a acestei reţele, la parametrii proiectaţi.
Hotărârea se comunică la:
-Primăria comunei Hăşmas
-S.C. Compania de Apă Arad S.A;

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)