H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 127 / 26.09.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 127

din data: 26.09.2006
privind suplimentarea programului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2006 conform O.G. nr. 46 /2006


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr. 379/2005;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 46 / 2006, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;
-referatul Biroului Relaţii Economice în Teritoriu din cadrul Direcţiei Economice, nr. 7866 din 20.09.2006, privind propunerea de distribuire a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate alocate judeţului Arad prin O.G. nr. 46/2006.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă suplimentarea programului de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2006, conform influenţelor cuprinse în Anexa la hotărâre.
Art.2.Primarii unităţilor administrativ - teritoriale, vor asigura rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, potrivit influenţelor aprobate, care vor fi incluse în Trim IV a.c..
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad,
-Trezoreria Municipiului Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad,
-Primăriile menţionate în anexa la hotărâre.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)