H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 157 / 27.10.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 157

din data: 27.10.2006
privind restituirea în natură a imobilului situat în Arad str. Gh. Lazăr nr. 3


Având în vedere,
-notificarea nr. 7375/05.09.2006;
-Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989) modificata prin Legea nr. 247/2005 titlu I puntul 37. privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
-Anexa 1 pozitia 592 din H.G. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se retrocedează în natură imobilul situat în Arad str. Gh. Lazar nr. 3 înscris în CF nr. 788 Arad nr. Top 959/b d-lui. Kiss Tamas Richard cu domiciliul ales în Arad str. A. Doinas nr. 42 ap 17 jud. Arad.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.
-Kiss Tamas Richard.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
14 LEAH SANDU (PD)
 
15 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 PURCARU MIRCEA (PC)
 
27 RANCU TIBERIU (PNL)
 
28 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
29 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
31 VANCU EUGEN (INDEP)
 
32 VASII VASILE (PD)