H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 142 / 27.10.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 142

din data: 27.10.2006
privind destinaţia excedentului, la data de 30.09.2006, din activitatea de ecologizare vămi


Având în vedere,
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 86/2002, privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României (actualizată până la data de 08.01.2006)
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, actualizată;
-referatul Biroului Relaţii Economice în Teritoriu din cadrul Direcţiei Economice, nr. 8794 din 23.10.2006, privind propunerea de repartizare a sumelor excedentare la data de 30.09.2006, din activitatea de ecologizare vămi;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea sumei de 2.500.000 lei, reprezentând excedentul realizat la data de 30.09.2006 din activitatea de ecologizare vămi către:
-bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad 1.300.000 lei
-bugete locale 1.200.000 lei
Art.2.Se aprobă majorarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului judeţean Arad, pe anul 2006, atât la partea de venituri, la cap. „Alte venituri din prestări de servicii, alte activităţi" cât şi la partea de cheltuieli, la titlul „ cheltuieli de capital", cu suma de 1.300.000 lei, din care se finanţează următoarele instituţii şi obiective:
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a judeţului Arad 500.000 lei
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea 700.000 lei
-Reamenajare clădire str. Ghe. Popa nr. 2 - 4 70.000 lei
-Modernizare şi consolidare sediu administrativ C.J.Arad, str. C.Coposu 30.000 lei
Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 1 200 000 lei pentru următoarele obiective:
-C.L. Nădlac: Modernizarea drumului DJ 709J Nădlac - Peregu Mare
km. 3+300 - 5+300 500.000 lei
-C. L. Sebiş: Reabilitarea DC 31 Sebiş - Sălăjeni
km. 0+000 - 3+537 300.000 lei
-C.L.Beliu: Modernizarea drumului DC 9 Tăgădău - Secaci - Mărăuş
km. 2+000 - 6+652 100.000 lei
-C.L.Hălmagiu: Modernizare DC 44 Hălmagiu - Brusturi
km. 0+000 - 10+000 300.000 lei
Art. 4.Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi alte Servicii va asigura virarea sumelor în contul de venituri al Consiliului Judeţean Arad şi respectiv al consiliilor locale nominalizate la Art. 3 până cel târziu 06.11.2006.
Art.5.Consiliile locale nominalizate vor asigura rectificarea bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 prin majorarea veniturilor şi respectiv a cheltuielilor cu influenţele menţionate la art. 3 al hotărârii.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad,
-Trezoreria Municipiului Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad,
-Direcţia Tehnică - Investiţii,
-Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi alte Servicii,
-Primăriile menţionate la art. 3 din hotărâre.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 22 voturi
 
contra 8 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
14 LEAH SANDU (PD)
 
15 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 PURCARU MIRCEA (PC)
 
27 RANCU TIBERIU (PNL)
 
28 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
29 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
31 VANCU EUGEN (INDEP)
 
32 VASII VASILE (PD)