H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 143 / 27.10.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 143

din data: 27.10.2006
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în adunarea generală a acţionarilor la SC AEROPORTUL ARAD SA să aprobe proiectul de fuziune prin absorbţie cu SC CARGO ARAD SRL de către S.C. Aeroportul Arad S.A.


Având în vedere,
-Prevederile art. 113 lit."h" din Legea nr. 31/1990 republicată şi actualizată;
-Referatul Biroului juridic contencios nr. 8780/23.10.2006 la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în adunarea generală a acţionarilor la SC AEROPORTUL ARAD SA să aprobe întocmirea proiectului de fuziune prin absorbţie cu SC CARGO ARAD SRL;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în adunarea generală a acţionarilor la SC AEROPORTUL ARAD SA să aprobe proiectul de fuziune prin absorbţie cu SC CARGO ARAD SRL.
Art.2. Consiliul de administraţie al SC AEROPORTUL ARAD SA va fi împuternicit să depună la Oficiul Registrului Comerţului Arad proiectul de fuziune aprobat.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-SC AEROPORTUL ARAD SA,
-SC CARGO ARAD SRL,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_SC_Aeroport_SA_-_SC_Cargo_SRL.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot