H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 176 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 176

din data: 29.11.2006
privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ special


Având în vedere,
-referatul nr. 9857/22.11.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea statelor de funcţii pentru unităţile de învăţământ special;
-prevederile art.1 din HG 538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;
-prevederile HG 174/2003 privind modificarea art.25 din anexa la HG 538/2001 - articol unic;
-prevederile HG nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;
-prevederile O.G. nr.3/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar;
-prevederile art.104 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001, actualizată;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă statele de funcţii pentru anul şcolar 2006 - 2007, elaborate în baza normativelor legale în vigoare, pentru următoarele unităţi de învăţământ special: ªcoala specială cu clasele I - VIII ªiria - 4 posturi, ªcoala specială cu clasele I - VIII Vărădia de Mureş- 1,5 posturi, ªcoala specială cu clasele I-VIII Arad - 17,5 posturi, Centrul şcolar Arad - 20,5 posturi, Grup ªcolar "Sava Brancovici" Ineu - 22 posturi, totalizând un număr de 65,5 posturi, prezentate în anexele 1-5 la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din fiecare unitate de învăţământ special.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)