H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 190 / 13.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 190

din data: 13.12.2006
privind înfiinţarea Complexului de servicii sociale Păuliş


Având în vedere,
-referatul nr. 10237 din 4 decembrie 2006 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad privind necesitatea şi utilitatea înfiinţării unui centru de servicii sociale în comuna Păuliş, judeţul Arad, prin accesarea de fonduri necesare de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
-Hotărârea nr. 93 din 30 noiembrie 2006 a Consiliului local Păuliş privind aprobarea în principiu a transmiterii în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a unui corp de clădire din imobilul înscris în CF nr. 3595 Păuliş sub nr. top. 828 -829/1/3 şi a terenului aferent;
-Convenţia de colaborare privind funcţionarea Complexului de servicii sociale Păuliş încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Fundaţia Nedim România;
-Prevederile art. 104, alin. (5), lit. a, pct. 2, din Legea nr. 215/2001;
În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobă înfiinţarea Complexului de servicii sociale Păuliş, în imobilul situat în comuna Păuliş, înscris în CF nr. 3595 Păuliş sub nr. top. 828-829/1/3, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, prin accesarea fondurilor necesare punerii în funcţiune, de la Ministerul Finanţelor Publice.
Art.2.Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, aprobată prin Hotărârea nr. 173/2006 a Consiliului judeţean Arad se completează cu Complexul de servicii sociale Păuliş, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Primăria comunei Păuliş.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

organigrama.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)