H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 185 / 13.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 185

din data: 13.12.2006
privind redistribuirea programului pe anul 2006 de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiului Arad


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr. 379/2005;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
-Referatul Direcţiei Generale Economice, nr.10558 din 13.12.2006, cu privire la propunerile de redistribuire, în cadrul programului aprobat pe anul 2006, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiului Arad;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. În cadrul programului aprobat pe anul 2006 la nivelul bugetului local al judeţului Arad, se aprobă modificarea programului de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiului Arad, conform Anexei 1, privind cheltuielile de personal din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, privind sumele alocate pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
Art.2. Direcţia Economică prin Biroul Impozite, Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu va comunica consiliilor locale nominalizate în anexă modificările aprobate, până la data de 15.12.2005.
Art.3. Primarii unităţilor administrativ - teritoriale, vor asigura rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, potrivit influenţelor aprobate.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad,
-Consiliile locale nominalizate în anexa la prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA__1HOT_REDISTRIB_INVATAM_13_DEC.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)