H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 208 / 28.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 208

din data: 28.12.2006
privind modificarea Anexei la Hotărârea C. J. Arad nr.32/24.03.2006 şi Anexei la Hotărârea C. J. Arad nr.119/31.08.2006 privind aprobarea redistribuirii fondurilor alocate de la bugetul de stat în anul 2006 pentru finanţarea elaborării P.U.G. - urilor şi neutilizate, conform H.G. 855/2001


Având în vedere,
-referatul Arhitectului ªef şi Direcţiei Economice nr. privind propunerea redistribuirii fondurilor alocate de la bugetul de stat în anul 2006 pentru finanţarea elaborării/actualizării PUG-urilor conform H.G. 855/2001 şi neutilizate;
-adresa nr.10862/20.11.2006 emisă de Direcţiei Economică a C.J. Arad;
-dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 455/22.12.2006 privind redistribuirea fondurilor alocate de la bugetul de stat în anul 2006 pentru finanţarea elaborării/actualizării PUG-urilor şi neutilizate,

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Suma în valoare de 12.203 lei , alocată de la bugetul de stat în anul 2006 pentru finanţarea elaborării/actualizării PUG-urilor şi neutilizată de comunele Apateu, Bata, Pleşcuţa, Seleuş, Zăbrani se redistribuie oraşului Pecica.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul ªef şi Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)