H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 20 / 31.01.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 20

din data: 31.01.2007
privind darea în administrare directă a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Arad, str. Călăraşi nr. 3 către Colegiul Medicilor dentişti din România - Colegiul Judeţean Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice - investiţii şi Birou juridic nr. 618/23.01.2007, privind darea în administrare directă a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Arad, str. Călăraşi nr. 3 către Colegiul Medicilor dentişti din România - Colegiul Judeţean Arad;
-Solicitarea Colegiului Judeţean Arad nr. 10885/20.12.2006 de atribuire de către Consiliul Judeţean Arad a unui spaţiu în administrare directă, cu destinaţie de sediu Colegiu;
-Art. 549 din Legea nr. 95/ 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii,
-Prevederile art. 104, alin. (1), lit. f şi g din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă darea în administrare directă, către Colegiul Medicilor dentişti din România - Colegiul Judeţean Arad, a spaţiului, cu destinaţie de sediu Colegiu, situat în imobilul din municipiul Arad, str. Călăraşilor nr. 3, ap. 10, în suprafaţă de 98 mp şi teren aferent de 98 mp.
Art.2.Darea în administrare directă se va face în baza unui Contract de administrare directă, prin care se vor stabilii drepturile şi obligaţiile părţilor în conformitate cu prevederile legale.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia tehnică - investiţii,
-Direcţia Economică,
-Birou Juridic Contencios,
-Colegiul Medicilor dentişti din România - Colegiul Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)