H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 23.02.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 23.02.2007
privind modificarea cuantumului contribuţiei beneficiarilor, sau a susţinătorilor legali ai acestora, pentru serviciile prestate de către Unitatea de asistenţă medico-socială Ghioroc


Având în vedere,
-HG nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora;
-referatul nr.1412/15.02.2007 al Direcţiei administraţie publică cu privire la propunerea de modificare a cuantumului contribuţiei beneficiarilor, sau a susţinătorilor legali ai acestora, pentru serviciile prestate de către Unitatea de asistenţă medico-socială Ghioroc;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea cuantumului contribuţiei beneficiarilor, sau a susţinătorilor legali ai acestora, pentru serviciile prestate de către Unitatea de asistenţă medico-socială Ghioroc la 50 Lei/zi, şi suma minimă zilnică de recuperat de la beneficiari, în funcţie de venitul net, după cum urmează:


Venitul mediu net lunar/membru de familie (Lei)
Cuantumul zilnic datorat
(% din 50 Lei/zi)
Cuantumul zilnic datorat valoric (Lei din 50 Lei/zi)
Până la 180
Scutit
-
181-210
2
1
211-240
4
2
241-270
6
3
271-300
8
4
301-330
10
5
331-360
12
6
361-390
14
7
391-420
16
8
421-450
18
9
451-480
20
10
481-540
24
12
541-600
28
14
601-660
32
16
661-720
36
18
721-780
40
20
781-840
44
22
841-900
48
24
901-960
52
26
961-1020
56
28
1021-1080
60
30
Peste 1081
65
32,5

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează conducerea Unităţii medico-sociale Ghioroc.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot