H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 74 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 74

din data: 30.03.2007
privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Arad către Societatea de Utilitate Publică "Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT"


Având în vedere,
-referatul nr. 2676-/23.03.2007al Direcţiei Economice şi Serviciul Integrare Europeană şi Relaţii Externe;
-propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Arad cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a prezentului proiect de hotărâre;
-Contractul de Asociere dintre membii Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş Tisa privind înfiinţarea unei societăţi de utilitate publică;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 56/27.03.2003 cu privire la înfiinţarea Societăţii de Utilitate Publică "Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa" (SUP DKMT);
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art.35;

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata sumei de 12.357 Euro în contul Societăţii de Utilitate Publică "Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT", reprezentând contribuţia Consiliului judeţean Arad la asigurarea activităţilor şi cheltuielilor societăţii pentru perioada 1 aprilie 2007 - 31 martie 2008.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică şi Direcţia Programe, Proiecte prin serviciul Relaţii Externe şi Integrare Europeană din cadrul Consiliului judeţean Arad.
Prezenta Hotărâre se va comunica la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Societatea de Utilitate Publică Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)