H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 86 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 86

din data: 30.03.2007
privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI întocmit în vederea achiziţiei publice a serviciului de proiectare pentru documentaţia Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean Arad (P.A.T.J.)


Având în vedere,
-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
-Raportul de specialitate nr.2686/23.03.2007 al Arhitectului ªef şi avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului public, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
-Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 155/2006.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă CAIETULUI DE SARCINI întocmit în vederea achiziţiei publice a serviciului de proiectare pentru documentaţia Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean Arad (P.A.T.J.), prevăzut în anexa care face parte prin prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă demararea activităţilor specifice în vederea întocmirii documentaţiei privind atribuirea contractului de achiziţie publică pentru documentaţia Actualizarea P.A.T.J.Arad.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Arhitect ªef din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)