H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 94 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 94

din data: 30.03.2007
privind modificarea Hotărâri C.J.A. nr. 73/30.03.2005 privind aprobarea actualizării inventarului din patrimoniul public şi privat al Consiliului Judeţean Arad aflate în administrarea şi folosinţa R.A.A.C.


Având în vedere,
-referatul nr. 2828/27.03.2007 al Direcţiei Tehnică - Investiţi şi Direcţiei Economice pentru modificarea Hotărâri C.J.A. nr. 73/30.03.2005 privind aprobarea actualizării inventarului din patrimoniul public şi privat al Consiliului Judeţean Arad aflate în administrarea şi folosinţa R.A.A.C.
-Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă majorarea patrimoniului public judeţean cu bunurile intrate în perioada 30.12.2004 - 28.02.2007 în sumă totală de 196792,64 lei şi actualizarea domeniului public aferent sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza localităţilor Curtici şi Pâncota, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta Hotărâre.
Art.2.Se aprobă trecerea bunurilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al oraşelor Curtici şi Pâncota şi administrarea Consiliilor locale Curtici şi Pâncota.
Art.3.Anexele 3 şi 4 la Hotărârea C.J.A. nr. 73/30.03.2005 se abrogă.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Tehnic Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat,
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate,
-S.C. Compania de Apă Arad SA,
-Consiliul Local Curtici,
-Consiliul Local Pâncota.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa1.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)