H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 59 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 59

din data: 30.03.2007
privind aprobarea bilanţului contabil, raportului de gestiune şi contului de profit şi pierderi precum şi a repartizării profitului net obţinut în anul 2006 de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad


Având în vedere,
-Ordinul nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile simplificate, armonizate cu directivele europene;
-Legea 215/2001 art. 104, lit. (i), privind administraţia publică locală;
-Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bilanţul contabil, raportul de gestiune şi contul de profit şi pierderi pe anul2006 la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
Art.2.Profitul net realizat în anul 2006, în valoare de 624.926,26 RON se repartizează pe următoarele destinaţii:
-Vărsăminte din profitul net la bugetul Consiliului Judeţean Arad 312.463 RON,
-Fond participare a salariaţilor la profit 62.493 RON,
-Surse proprii de finanţare a investiţiilor 249.970,26 RON.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad,
-Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Direcţia Generală Tehnică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)