H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 58 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 58

din data: 30.03.2007
privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri în Zona Libera Curtici Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 889/13.03.2007 al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, privind aprobarea concesionării unor terenuri în Zona Liberă Curtici Arad;
-Hotărârea nr. 39/09.03.2007 a Consiliului de Administratie a R.A.Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, privind aprobarea concesionării unor terenuri în Zona Liberă Curtici Arad;
-prevederile HG 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale;
-prevederile HG 1669/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;
-prevederile art. 123 alin.2, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă concesionarea parcelelor de teren 4a2, 4f, 4c/2, 4c/3, A1/2/1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A18, 2b, 14a, 14b, 14c, 7d, 7h, 7i, 7e2, 5/2, 9/2 , în suprafaţă totală de 131.651,40 mp, situate pe platforma Curtici înscrise în CF 9781, cu nr. topo. 1174/1/1/1, din patrimoniul public al judeţului Arad şi administrarea Zonei Libere Curtici Arad.
Art.2. Concesionarea/închirierea bunurilor precizate la art. 1 se face de către RA Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-RA Administraţia Zonei Libere Curtici Arad,
-Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)