H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 124 / 25.05.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 124

din data: 25.05.2007
privind aprobarea Avizului tehnic nr.14/17.05.2007 aferent Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE IMOBIL CORP ADMINISTRATIV P, P+1 ªI HALÃ STRUCTURÃ METALICÃ" comuna Livada, localitatea Sânleani, centura de est-vest municipiul Arad D.N. 7 Km 542+700 stânga Proiect nr. 66/2006, elaborat de S.C. PROIECT LINIA B S.R.L. Beneficiar: S.C. MIRADA CONSTRUCT S.R.L.


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr.14/17.05.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei P.U.D. "CONSTRUIRE IMOBIL CORP ADMINISTRATIV P, P+1 ªI HALÃ STRUCTURÃ METALICÃ" comuna Livada, localitatea Sânleani, centura de est-vest a municipiului Arad;
-referatul Arhitectului şef nr. 4164/17.05.2007
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr.14/17.05.2007, anexă la prezenta.
Art.2.Planul Urbanistic de Detaliu , "CONSTRUIRE IMOBIL CORP ADMINISTRATIV P, P+1 ªI HALÃ STRUCTURÃ METALICÃ", comuna Livada, localitatea Sânleani, centura de est-vest a municipiului Arad se va aproba de către Consiliul local al comunei Livada.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Instituţia Arhitectul ªef
-Beneficiar: S.C. MIRADA CONSTRUCT S.R.L.
-Proiectant P.U.D. - S.C. PROIECT LINIA B S.R.L. ARAD
-Primăria comunei Livada.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)