H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 142 / 29.06.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 142

din data: 29.06.2007
privind retragerea dreptului de administrare directă a unor spaţii din imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi darea în administrare directă a acestora către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Arad


Având în vedere,
- Referatul Direcţiei tehnice - investiţii şi Biroului juridic - contencios administrativ nr. 5624/20.06.2007, privind retragerea dreptului de administrare directă a unor spaţii din imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi darea în administrare directă a acestora către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Arad;
- Prevederile art.12 (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile art. 124, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se retrage dreptul de administrare directă a Spitalului Clinic Judeţean Arad, asupra spaţiului din incinta imobilului situat în municipiul Arad, str. Spitalului nr. 2-4, în suprafaţă totală de 264,07 mp şi darea acestuia în administrarea directă a Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Arad, conform Anexa nr. 1 - „Plan de situaţie - Spitalul clinic Judeţean de Urgenţă Arad".
Art.2. Darea în administrare directă către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Arad a spaţiilor menţionate la art. 1, se va face în baza unui contract de administrare directă, conform modelului anexat - Anexa nr. 2.
Cheltuielile de întreţinere, utilităţi, reparaţii aferente spaţiului dat în administrare directă vor fi suportate de către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Arad.
Art.3. În aplicarea prevederilor art. 1 şi art. 2 se vor încheia protocoale de predare primire.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Tehnică - Investiţii;
-Direcţia Economică;
-Birou Juridic şi Contencios Administrativ;
-Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Arad;
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Contract_de_Administrare_Directa_AUTORITATEA_DE_SANATATE_PUBLICA_2007.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)