H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 153 / 29.06.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 153

din data: 29.06.2007
privind modificarea Hotărârii C. J. Arad nr.87/30.03.2007 privind aprobarea redistribuirii fondurilor alocate comunei Vârfurile de la bugetul de stat în Trim III 2007 pentru finanţarea elaborării P.U.G., conform H.G. 855/2001


Având în vedere,
- referatul Arhitectului ªef şi Direcţiei Economice nr.5863/28.06.2007 privind propunerea redistribuirii fondurilor alocate comunei Vârfurile de la bugetul de stat în trim. III 2007 pentru finanţarea elaborării PUG, conform H.G. 855/2001.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Suma în valoare de 22.754 lei, alocată de la bugetul de stat în trimestrul III 2007 pentru finanţarea elaborării PUG Vârfurile se redistribuie astfel:
-8.519 lei pt. PUG VÂRFURILE- finanţarea lucrărilor de ridicări şi măsuratori topografice specifice PUG .
-6.500 lei pt. PUG ZÃRAND- finanţare raport de mediu
-7.735 lei pt. PUG USUSÃU- finanţare raport de mediu
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul ªef şi Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)