H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 147 / 29.06.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 147

din data: 29.06.2007
privind aprobarea Avizului tehnic nr.18/19.06.2007 aferent P.U.Z. „ DEPOZIT DE CEREALE ªI FABRICÃ DE NUTREȚURI COMBINATE VINGA " ªI R.L.U. AFERENT proiect nr. 38.042/2007 elaborat de S.C. PROIECT ARAD S.A.


Având în vedere,
- referatul arhitectului şef nr.5315/19.06.2007 privind Planul Urbanistic Zonal „DEPOZIT DE CEREALE ªI FABRICÃ DE NUTREȚURI COMBINATE VINGA" şi Regulamentului Local de Urbanism aferent;
- avizul tehnic favorabil nr.18/19.06.2007 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT DE CEREALE ªI FABRICÃ DE NUTREȚURI COMBINATE VINGA" şi Regulamentului Local de Urbanism aferent;
- prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Avizul tehnic nr. 18/19.06.2007, anexă la prezenta.
Art.2.Planul urbanistic zonal „DEPOZIT DE CEREALE ªI FABRICÃ DE NUTREȚURI COMBINATE VINGA " si Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul Local VINGA .
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Arhitectul ªef al Judeţului
-Beneficiar: S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.
-Proiectant: S.C. PROIECT ARAD

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)