H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 154 / 27.07.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 154

din data: 27.07.2007
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/27.12.2006;
-prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-referatul Direcţiei Economice nr. 6751/24.07.2007 din 2007 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1917 ,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice";

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 conform anexelor 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007 conform anexelor 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii formular 141.02.01 cod indicator 43.10.09 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului pe anul 2007.
Art.4.Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de capital având ca sursă de finanţare alocaţii de la bugetul local conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5.Serviciul Buget - Venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către unităţile subordonate a programului aprobat prin prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad;
-Serviciul Buget - Venituri al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Anexa_141-02_-sinteza_total_.xls Descarcă
Anexa_2.1.xls Descarcă
Anexa_141-01_buget_local_detaliat_la_venituri_si_cheltuieli_-RECTIF.iulie.xls Descarcă
Anexa_1-venituri+cheltuieli_.xls Descarcă
Anexa1.1-venituri+cheltuieli.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)