H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 185 / 24.08.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 185

din data: 24.08.2007
privind aprobarea închirierii unor construcţii şi terenuri în Zona Liberă Curtici Arad


Având în vedere,
-Prevederile HG 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale;
-Hotărârea nr. 60/2007 a Consiliului de administraţie a Regiei autonome Zona Liberă Curtici Arad;
-Referatul nr. 2378/01.08.2007 al Regiei autonome Zona Liberă Curtici Arad, privind aprobarea închirierii construcţiilor şi terenului aferent în Zona Liberă Curtici Arad;
-Referatul nr. 7064/21.08.2007 al Direcţiei administraţie publică privind aprobarea închirierii unor construcţii şi terenuri în Zona Liberă Curtici Arad;
-Prevederile art. 91, alin. 4, lit. (a) şi (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea unor construcţii, denumite module, şi a terenului aferent, situate pe platformele Curtici şi Arad după cum urmează:
-Platforma I Curtici, un număr de opt module având fiecare o suprafaţă de 18 mp;
-Platforma II Arad, un număr de 3 module având fiecare o suprafaţă de 18 mp şi un modul cu suprafaţa de 36 mp.
Art.2.(1)Închirierea bunurilor precizate la art. 1 se face de către Zona Liberă Curtici Arad, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
(2) Se aprobă tariful minim de pornire la licitaţie pentru închirierea terenului de 260 Euro/lună pentru modulele de 18 mp şi 300 Euro/lună pentru modulul de 36 mp.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Zona Liberă Curtici Arad
-Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat al CJ Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)