H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 191 / 31.08.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 191

din data: 31.08.2007
privind aprobarea programului de lucrări pe drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA conform HG 917/2007 rectificată prin MO 598 din 30 aug. 2007


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/27.12.2006;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-referatul Direcţiei Economice nr. 8025 din 30.08.2007 privind aprobarea planului de lucrări pe drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA conform HG 917/2007 rectificată prin MO 598 din 30 aug. 2007;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 1917 ,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice";
-prevederile Hotărârii nr. 917/07.08.2007 privind repartizarea pe judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, rectificată prin MO 598 din 30.08.2007;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă programul de lucrări pe drumuri judeţene finanţate din sume din TVA, conform situaţiei întocmite de Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad anexată la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu sumele destinate acestor lucrări bugetul propriu al CJA a fost majorat atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli prin hotărârea CJA 162/24.08.2007.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Serviciul Buget - Venituri al Consiliului Judeţean Arad;
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 8 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)