H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 206 / 28.09.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 206

din data: 28.09.2007
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 40/18.09.2007 acordat Planului Urbanistic Zonal Exploatare balastieră ecologică localitatea Păuliş, comuna Păuliş şi Regulamentului Local de Urbanism aferent, (proiect nr.391/2006, elaborat de S.C. GROUP S.R.L.)


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr.40/18.09.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei P.U.Z. - Exploatare balastieră ecologică localitatea Păuliş comuna Păuliş şi R.L.U. aferent;
-referatul Arhitectului şef nr. 7777/18.09.2007 privind avizarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. Exploatare balastieră ecologică localitatea Păuliş şi R.L.U. aferent;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr.40/18.09.2007, anexă la prezenta.
Art.2.Planul Urbanistic Zonal - Exploatare balastieră ecologică localitatea Păuliş comuna Păuliş şi Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul Local al comunei Păuliş judeţul Arad.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad,
-Arhitectul ªef al judeţului,
-Beneficiar:S.C. TRUST CONSTRUCȚII RADLINGER S.R.L
-Proiectant:S.C. GROUP S.R.L..

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)