H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 223 / 31.10.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 223

din data: 31.10.2007
privind aprobarea majorării capitalului social al SC AEROPORTUL ARAD SA prin aportul în natură a Consiliului Judeţean Arad cu imobilizările corporale în sumă de 365.707 lei din patrimoniului Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul Comisiei pentru pregatirea realizării procesului de privatizare nr. 9800/24.10.2007, punctul 4 privind aprobarea raportului de evaluare a unor imobilizări corporale din patrimoniului public al Judeţului Arad aflate în folosinţă la SC AEROPORTUL ARAD SA, trecerea acestora în domeniul privat al Judeţului Arad şi constituirea acestora ca şi aport al consiliului judeţean la capitalul social a S.C. „Aeroportul Arad" SA;
-prevederile art. 91, pct. (2), lit (b), (d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-prevederile art. 210, alin (1) din Legea 31/1990, reactualizată, privind societaţile comerciale;
-raportul de evaluare a unor imobilizări corporale din patrimoniului public al Judeţului Arad aflat în administrare la S.C. „Aeroportul Arad" SA întocmit de către evaluatorul autorizat SC „B&B Investiţii şi Servicii" SRL Arad;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. „Aeroportul Arad" SA cu suma totală de 365.707 lei reprezentând aportul în natură a Consiliului Judeţean Arad cu imobilizările corporale de mai jos:

Denumire
Nr. inventar
Valoare (lei)
-Clădire P+1 nereabilitată
162101
123.012
-Grup Generator 500 KVA
2005
242.695
Total =

365.707
Art.2.Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Aeroportul Arad" SA, pentru a vota majorarea capitalului social cu valoarea imobilizărilor corporale menţionate la art. 1.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. „Aeroportul Arad" SA
-Direcţia Tehnică - Investiţii
-Direcţia Economică

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)